Счетоводно обслужване

 

     Вече сте собственик на нова фирма. КАКВО СЛЕДВА ОТТУК НАТАТЪК, е важният въпрос.

 

Препоръчително е още при регистрацията да се запознаете с основните Ви права и задължения, относно данъчно-осигурителното ни законодателство. Как ще се осигуряват собствениците, управителите, работниците и служителите. Какви са им правата при настъпване на осигурително събитие /болнични, майчинство и т.н./, какви са Ви правата и задълженията съгласно Закона за Данъка върху добавената стойност, както и кога е необходимо да се регистрирате по задължение или по собствено желание.

Ние смятаме, че всички тези въпроси ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯТ, още при самата регистрация на фирмата, тъй като имат съществено значение за бъдещата Ви дейност. Само при нас ВИЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ, която ще Ви е от полза за разработването на най-добрата стратегия за бизнес.
За клиентите, които желаят да продължат сътрудничеството си с нас, предлагаме:

Счетоводство и данъци

Разработване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
Текущо осчетоводяване на стопанските операции, осигуряване на хронологично и систематично счетоводно отчитане;
Поддържане на аналитична отчетност съгласно нуждите;
Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи;
Изготвяне и представяне в ТД на НАП на справки-декларации по ЗДДС, VIES-декларации, декларации по системата Интрастат;
Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
Представителство пред контролните органи във връзка с ревизии;
Изготвяне на месечни и периодични справки;
Годишно счетоводно и данъчно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет;
Изготвяне и подаване в НСИ на Годишен Отчет за Дейността ;
Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
Обявяване на годишният финансов отчет в търговския регистър;
Личен състав, заплати и осигуряване
Изготвяне и водене на лични досиета на персонала;
Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
Изготвяне на договори за управление и контрол;
Деклариране в Инспекцията по труда;
Съставяне и подаване на уведомления по чл. 62 от КТ в НАП, за сключени/прекратени трудови договори и сключени допълнителни споразумения;
Изготвяне на удостоверения за осигурителен стаж и доход;
Обработка на болнични листове;
Изготвяне договори по ЗЗД;
Начисляване на заплати и осигуровки, изготвяне на разплащателни ведомости;
Изготвяне и подаване в ТД на НАП на осигурителни декларации;
Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета за осигуровки и данъци;
Обработка на трудови книжки;

Данъчни и осигурителни консултации

Ще разгледаме и анализираме всеки един съществен казус от гледна точка на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство, в хода на стопанската Ви дейност.

Изборът, на кой да доверим счетоводната си отчетност, както и дейностите свързани с отчитане на данъци и осигуровки и работна сила, в никакъв случай не е маловажен. Много са критериите, които биха били приложими в този случай, но най-важното е да работите с човек/организация, с които да осъществявате непрекъснат диалог и обмен на информация, както и разбира се, те да притежават необходимата квалификация и компетентност. Работата на вашия счетоводен отдел трябва да бъде освен точна и покриваща напълно необходимостта от отчетност на стопанските процеси, така и достатъчно прозрачна за Вас. Вие трябва да имате правото винаги да получавате справки и сведения от информационния масив на вашата отчетност, както и да получавате отговорите на въпросите от счетоводно и данъчно естество които касаят вашето предприятие.
Предприятието трябва да прецени коя от двете основни концепции да избере:

Вътрешен счетоводител/ отдел назначен на трудов договор
Външна счетоводна фирма

Предимствата на външен счетоводител са следните:

Значително по-ниски разходи за абонаментно обслужване, в сравнение с разходите за заплати и осигуровки на счетоводен персонал
Спестяване на средства за изграждане и поддържане на счетоводен офис – наеми, консумативи, енергия и др.
Спестяване на средства за закупуване на инвентар, компютри и друга необходима техника
Спестявате необходимостта от закупуване на лицензи за счетоводен, ТРЗ и друг необходим софтуер и непрекъснатите им актуализации.
Не на последно място получавате завършена комплексна услуга, включваща различни области като счетоводство, осигуряване, труд, които често не са по силите на един счетоводител . Не случайно органите контролиращи стопанската дейност са също специализирани – за събиране на данъци и осигуровки-НАП; за осигуровки и изплащане на обезщетения-НОИ; за контрол на труда – ГИТ.

 

Обадете се сега