privacy policy

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни.
Ако маркирате Приемам,  Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу.

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;
Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

АЛД е “КОРПСЪРВИС“ ЕООД. ЕИК: 204154122

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?

Обработване вашите лични данни, въз основа на договореност, закон и въз основа на вашето изрично съгласие. Данните, които обработваме могат да бъдат: лични данни за контакт като адрес за контакт, телефонен номер и имейл; данни за идентификация на лицето  – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, номер на лична карта; клиентски номер, код или друг способ за идентификация на потребители; всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;

С каква цел обработваме Вашите лични данни

За да установим вашата самоличност; За да изпълним законово задължение;За да изпълним вашите заявки за услуги;За да изготвим договор с клиента; За да изготвяме  и изпращаме фактури; За да комуникираме с Вас чрез имейл относно извършваната Ви услуга.; За да комуникираме с Вас по телефон относно извършваната Ви услуга.; За изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентска история;; За за запазване на кореспонденцията във връзка с направени поръчка/заявка.

На кого може да предоставяме вашите лични данни.

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори. Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи),
Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на, нашите клиенти и служители, както и ако сте дали своето съгласие за това.

Лични данни може да предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

– Държавни органи, на които сме задължени да предоставяме вашите данни по закон; Банки за откриване на сметки, обслужване на плащанията; куриери и пощенски оператори, в случай на изпращане на пратки с документи; адвокати, вписани съгласно Закона за адвокатурата; лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството

Колко дълго пазим Вашите лични данни?
Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.
За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:
Запазваме Вашите лични данни за срока на договорните отношения, освен когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение, например по Закона за счетоводството документи за данъчен контрол – до 10 г.
Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели.

Вашите права:
Като потребител можете да упражняваш своите права  на  info@registra.bg или чрез формата за контакт от сайта.

Имате право на: Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); Коригиране (ако данните са неточни); Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“); Право на преносимост – право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в електронен формат и да ги прехвърлите на друг администратор; Право на възражение срещу обработването на личните ви данни; Право на жалба до надзорния орган до Комисия за защита на личните данни

Защитени ли са личните Ви данни?
Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашия сайт и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват, в електронен вид .
За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.
Уеб базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс „https:“, вместо „http:“. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица. законодателство, и следва добрите практики;

Обадете се сега